Menu

ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ : การบริการวิชาการแก่ชุมชน

 

           ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้รับงบประมาณ จาก คณะกรรมการบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไปพัฒนาการจัดการเชิงพื้นที่ให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและจัดการเชิงพื้นที่ในชุนชน

           ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์  มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมดำเนินการบริการชุมชุน ได้แก่ NECTEC กรมส่งเสริมการเกษตร ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

โครงการบริการวิชาการที่ ได้ดำเนินการแล้ว

  1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

  2. เทคนิคการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการท่องเที่ยว

  3. Location based Services : Agro-Tourism

  4. GIS Application in Agriculture

  5. การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวการเกษตรในจังหวัดนครปฐม

  6. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่

  7. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  8. การสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่และการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ขั้นพื้นฐาน

  9. การสร้างแบบจำลอง 3มิติ เพื่อประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

           ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ พร้อมที่เป็นหน่วยงานในการให้ความรู้และบริการความรู้สู่ชุมชน หน่วยงานและชุมชนมีความสนใจ สามารถ ติดต่อเพื่อแจ้งความต้องการได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ Contact US เพื่อประสานงานต่อไป

 


 

Go to top