Menu

 

การสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่และการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ขั้นพื้นฐาน

 

 

           ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่และการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ขั้นพื้นฐาน”

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557


วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. การสำรวจและพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้มีความทันสมัยและมาตรฐาน
3. พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่


ผู้เข้ารับการอบรม :คณะทำงานPULINET

Go to top