Menu

การสร้างแบบจำลอง 3มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUP เพื่อประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Sketch Up

เพื่อประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล

                  แบบจำลอง 3 มิติ สามารถนำมาประยุกต์กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Sketch Up เพื่อประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติตัวอย่างแบบจำลอง 3 มิติ และการประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

         2.1 เพื่อสร้างฐานข้อมูล 3 มิติอาคาร ในมหาวิทยาลัยศิลปากร

        2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรม Sketch UP ข้อมูล 3D ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. เป้าหมาย

       บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน 35 คน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

       ระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม 2556 – มิถุนายน 2557 โดยดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 2 วัน 

5. สถานที่ดำเนินการ

       ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

 

  แบบจำลอง 3 มิติของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Go to top