Menu

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

เพื่อประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

                   ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างฐานข้อมูล 3 มิติอาคาร บริเวณเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

2.สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมประยุกต์ข้อมูล 3D ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณแหล่งทางวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณคดี บริเวณเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี 

 

วิทยากร

ดร.วรพจน์ ชอบธรรม  ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พงศ์พิชา เนตรปฐมพร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top