Menu

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ“การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและโบราณคดี : พื้นที่ศึกษาภูมิภาคตะวันตก”


ในหัวข้อเรื่อง "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ กับการสร้างเว็ปไซด์แผนที่"  

 

 

                   ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี" ระหว่างวันที่  7 - 8 กรกฏาคม 2559  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

 วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์               

 2.เพื่อนำข้อมูลเชิงพื้นที่(Spatial data)จากระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในงาน IT ด้านวัฒนธรรมและโบราณคดี

 

วิทยากร

ดร.วรพจน์ ชอบธรรม

เปรมชัย เฉิงฉลาด

อ.พรเพิ่ม แซ่โง้ว และทีมงานศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                

Go to top