Menu

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ของศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

           

           ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกของศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายในการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ดังนี้


 

Go to top