Menu

 

 

เป้าประสงค์

     เป็นหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และบริการวิชาการความรู้แก่ชุมชน

 


 

 

ภารกิจ                                                          

1.พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความถูกต้อง และ ทันสมัย ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ                        

2.พัฒนาผลงานวิจัยทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์และนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์                                      

3.จัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่สนใจ

 

 

Go to top