Menu

การติดตามการเกิดแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย 

ช่วงเวลาเดือน   พฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2557

 

                   ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ติดตามความคืบหน้า จากเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหว ในจังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2557  โดยทำการรวบรวมข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว จาก กรมอุตุนิยมวิทยา และนำเสนอในระบบ Web Map Service บนระบบเครือข่าย พร้อมทั้งได้พัฒนาเครื่องมือในการค้นหาแหล่งทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว

 

 

 

คณะทำงานของโครงการฯ

หัวหน้าโครงการ : ดร.วรพจน์ ชอบธรรม

ผู้จัดทำ : นายณัฐกร ศิธราชู

Link : www.gis.su.ac.th/maps/earthquake

ที่มาของข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว : สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 

การแสดงผล : คอมพิวเตอร์

ปรับปรุงล่าสุด : ครั้งที่ 2 5 ตุลาคม พ.ศ.2558

                     ครั้งที่ 1 8 กันยายน พ.ศ.2557

 

ตัวอย่างการใช้งาน

 

Go to top