Menu

โครงการพัฒนา ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ : Flying Geeses

 

 

โครงการนี้เพื่อศึกษาพัฒนาข้อมูลและความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลบนระบบเครือข่าย ของศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 Link : http://gisbase.su.ac.th:8088/Thailand_SME_E/


 

Go to top