Menu

แบบจำลองสามมิติ เพื่อใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่

 

 

                    แบบจำลอง 3 มิติ สามารถนำมาประยุกต์กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการวางแผน การจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าว จึงได้ศึกษาและดำเนินการ การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้ โปรแกรม Sketch Up เพื่อประยุกต์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วย การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ  ตัวอย่างแบบจำลอง 3 มิติ และการประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

 

Go to top