Menu

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 

                ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พยายามพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ โดยเน้นที่การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายและพัฒนา Application  เพื่อนำไปใช้ในทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

 

                                           

Go to top